Monday, December 10, 2007

NOSTALGIA MAJLIS KAAMAIAN DI KAMPUNG KADAYAN TAHUN 60an

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang

Firman Allah di dalam Surah An-Nisa Ayat 36 yang bermaksud

Sembahlah Allah, dan janganlah menyekutukan sesuatu dengan-Nya. Berbuatbaiklah kepada ibu bapa, dan kepada sanak saudara yang dekat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan jiran yang kerabat, dan jiran yang tidak dikenali, dan teman di sebelah kamu, dan musafir, dan apa yang tangan-tangan kanan kamu memiliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, membanggakan diri...Surah An-Nisa Ayat 36
Masjid al-HaramBah. 3

Dialek : Kadayan Sabah

Nota : Penulis blog ini tidak sekali-kali bertujuan untuk membangga diri, bermegah-megah, sombong, riak atau takabur di atas keturunan dan salasilah keluarganya. Tulisan ini hanyalah untuk bacaan umum supaya cerita-cerita suku kaum kita iaitu KADAYAN / KEDAYAN seperti ini dapat didokumenkan dan tidak hilang ditelan zaman. Maaf juga yang dipohon sekiranya ada diantara isi kandungan tulisan ini yang menyinggung perasaan para pembaca. Selamat membaca dan terima kasih atas sokongan saudara dan saudari sekalian. Wallahu'alam.


Batolak ka Tanah Suci

Oang tuha-tuha Kadayan mulanya amun kan bajalan jauh-jauh atau pun kan mbuat kaaja yang basaa-basaa macam kan naik haji, masuk saujaa, sikolah tampat lain, aie kan NUBA, babuu, nugal, ngatam, batanam tanam-tanaman, bamacam-macam tia lagi yang ninggal akan umah / kampung batah-batah atau mbuat kaaja-kaaja panting, aiee batolak / kan mulaie atu DILIHAT dahulu. Inda dapat batolak macam-macam atu nganya. Yang mustahak aiee bulan dian pukul baapa (sambat, tangah haie atau malamaie) kan batolak daie umah. Dalam kahidupan sa haie-haie pun mulanya, aimulah mama salajoo bapadah, "JANGAN BAMAIN AIE MALAMAIE". Ada sababnya ngapa oang tuha-tuha inda nyuuh bamain aie malamaie, partama jaam atu masa sambahyang mugaib, kedua mengikut kajian jaam matahaie tinggalam (senja) panglihatan kita menuun. Pasal atu ada oang tuha-tuha mulanya yang ABUN HAYAM. Oang yang ABUN HAYAM ani kia istimiwa jua sabab ia inda talihat aie malamaie nganya, macam hayam. Pasal atu ia kana galaa ABUN HAYAM. Jadi bila bamain aie malamaie, bila palihatan inda baapa baik, mangkali akan mangundang kacilakaan.

Macam kita kaangani amun kan ka Jakarta kah, ka Bangkok kah atau Manila kah, inda ya BALIHAT hantap aie diee batolak. Yang dilihat cuma tikit kapal taabang. Amun sudah abis BAPANYAP, naik kuita taaus ka airport, NUHUN taya. Hantap LAGAANnya, adakan dibubutnya pakah.

Tapi oang mulanya inda ya macam atu. DILIHAT aie yang baik bahaau tah batolak. Aie ku kakal takanang anie kan maista tah jua, aie kakak (abang) kan batolak masuk saujaa mulanya, hantap banyak pantang laangnya. Bila ku inda silap dalam hujung tahun 60an lapas konfrontasi mulanya ia masuk saujaa. Yang nuun akan mulanya, amun ku inda kusilap jua, aia mullah nini (maninggal di Kg Sungai Lada, Labuan).

Aie mullah nini anie amun ku ista namanya tatap amai yang tahu, tarutamya Kadayan yang tuha-tuha. Tapi inda payah, bukan aie anie, kamudian taya. Ia anie ada banyak aah yang dihaganya, paanak-paanaknya pun banyak di Miri (Mahiee), Limbang, Boonai, Labuhan dan anak cucunya di Masapol, tamasuk diee ani. Ia maninggal aie umoonya 115 tahun dalam tahun 70an dan bakubuu di Labuhan. Sapupuku di Sungai Lada yang njaga ia, sampai ia maninggal mulanya. Kajadian anih yang barlaku sabalum nini maninggal dunia di Labuhan ialah GIGINYA BATUMBUH SAMULA. Pada umoo saatus labih, ia inda ya lagi bagigi, UMPANG abis uja dangan, tapi kuasa Allah SWT mangatasi sagala-galanya maka pada umoo yang macam atu giginya batumbuh samula.

Aimullah nini anie inda ya TAANAH di kampung, bajalan tah nganya buatnya, ka Mahiee, Limbang, Boonai dian Labuhan. Inda dapat dilaang. Ia saong nganya yang luus, inda ya ndangaa tutuan anak cucunya.

Aie diee damit mulanya dalam tahun 50an dan 60an salajoo jua ya mulih ka Masapol malawat-lawat kami, tapi inda batah-batah. Aie ku damit mulanya hantap ingin ku amun aimullah nini mulih ka kampung, sabab kan BAPANGKU aahnya. Aie mullah nini nie hantap sandinya, kumisnya lantik, janggutnya panjang, bila bahaau talihat mbaie takut. Aie ku damit mulanya salajoo ku nahani janggut dian misainya yang lantik atu, tapi inda ya maah. Sabuting nganya pantangnya aie mullah nini ani, bila ada kanak-kanak damit jangan tia disuuh tahani. Tatap DAMAM amun ditahaninya, macam oang KATAGUAN. Kakalku takanang mulanya, dalam tahun 60an bacicit sudah ya musim atu, amun kan dikia tuha sudah jua atu, anak kakakku ditahani oleh aie mullah nini, inda batah taus damam. Lapas atu dibaienya aing, suuhnya tapus akan, inda batah baik taya.

Mangikut caita, aimullah nini ada WASAI di Boonai yang dinamaie atas namanya sandiee, aahnya BATAAK mulanya. Tapi inda ada kami pacucuannya tahu aahnya dan dapat mbuka, sabab inda balajaa, tapi ada kamungkinan sapupuku di Labuhan ada munggut dikit-dikit daie aie mullah nini, mangkali ia dapat mbuka. Ada kamungkinan jua paanak-paanaknya di Limbang, Mahiee atau Boonai ada yang manuntut daie aie mullah nini, yang atu inda tah diee tahu, sabab paadian-paadian di Limbang, Mahiee dian Boonai pun inda maasaie bajumpa, kacuali ada dua tiga oang daie Mahiee yang bajumpa dian sapupuku di Labuhan. Tapi bila dapat dibuka pun WASAI aie mullah nini atu inda banyak paedahnya, manyusah akan nganya, labih labih lagi macam diee yang inda pandai anie.

Bila ku inda silap aie mullah nini atu adalah Kadayan terakhir dalam generasinya yang mamiliki ciri-ciri KADAYAN ZAMAN SILAM, khususnya daie sagi upa, parwatakan dan ilmu kabatinan. Aku batutuan macam ani, sabab umoonya 115 tahun aienya maninggal DAN samuha kawan-kawan sabayanya yang kami tahu, tarutamanya di Labuhan dian Masapol inda ada lagi, kabanyakannya maninggal 40 tahun atau 50 tahun sudah bisia masa aie mullah nini kakal hidup. Bila ditanya akan aah oang tuha-tuha di kampung pun macam atu caitanya.

Mungkin nanti ada pambaca yang ingin batanya apa haatinya KADAYAN ZAMAN SILAM? Insya Allah, topik ani akan ku ulas ditulisan-tulisan akan datang, tapi buat masa ani cukup tah bila ku padah akan yang KADAYAN ZAMAN SILAM ani mampunyai sifat-sifat yang hantap MBAIE TAKUT. Ani kan caita jua nganya, dan inda sakali-kali diee ani barbangga, takabur dan maninggi diee tarhadap datuk nini diee mulanya. Lagi pun tujuan ku mbuat blog ani ialah untuk nulis kisah-kisah Kadayan zaman silam untuk bacaan paanak-paanak kaang ani supaya caita ani inda hilang macam atu nganya. Taluus tia jua oang yang dapat dibuat akan contah atu ialah nini ku sandiee yang sampat diee jumpaie aie diee sudah baakal mulanya.

Caita aie mullah nini ani banyak, tapi satakat ani tah dahulu, Insya Allah ku sambung lagi kamudian. Ani pun hantap jauh malaatnya sudah. Jadi bacaita pasal BATOLAK ani, bila kakak kan batolak daie umah mulanya, dua kali tangguh, aie yang katiga bahaau taya dapat batolak. Bila ku inda silap aie partama, ada ucing malintas. Inda jadi. Aie yang kadua buung gagak babunyi, inda jua jadi. Aie yang katiga bahaau taya aie mullah nini lapas akan. Pitua-pitua oang tuha-tuha mulanya ani payah kan dipahami bila inda dipalajaie. Bisia nganya yang tahu. Jaman sudah balalu, kaangani inda lagi banyak pitua-pitua macam ani yang diamal akan. Mangkali ani tah pakah yang dimaksud akan “RELATIONSHIP WITH NATURE” atau “PERHUBUNGAN DENGAN ALAM SEMULAJADI”

Dengan izin Allah SWT dimasa-masa akan datang bila dipanjang akan umoo, saya akan kongsi barsama barkaitan pamilihan aie dan masa-masa yang sasuai untuk malaksanakan sasuatu tugasan saparti batolak, mbuat kaaja-kaaja panting atau baubat. Mangikut kajian oang tuha dalam sahaie (24 jam) ani ada tardapat waktu atau saat yang BAIK dan yang INDA BAIK atau dikanali juga sabagai “NAAS”. Saat “naas” ani tah yang inda baik untuk malaksanakan sasuatu tugasan. Ani bukan ujaku tapi uja oang tuha-tuha mulanya.

Atu tah nganya buat kali ani. Insya Allah akan ku sambung lagi amun ada kalapangan.

Bersambung…….
Badudun tah jua aah http://darahkedayan.blogspot.com/ ada artikel bahaau disana.

No comments: