Sunday, October 7, 2007

NOSTALGIA HARI RAYA (TAHUN 60an)


Bahasa : Kadayan Sabah
Amaran : Jangan sekali-kali bermain dengan meriam buluh. Ia amat merbahaya dan boleh menyebabkan kecederaan yang serius.

Kapada sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang saangkatan dangan panulis, lahiee pada tahun 50an, mungkin masih ingat apa gayanya kita bahaiee aya musim atu. Banyak bijanya amun di banding dian Aie Aya kaang ani. Amun diista aah paanakan, inda bisia picaya, tapi atu tah kabanaannya yang mungkin inda dapat lagi di asaai oleh anak cucu kita dimasa akan datang.

Kampung tampat panulis lahiee jauh dipisok, uja dangan. Ahiee tahun 50an dan awal tahun 60an, balum ada jalan aya, yang ada jalan kampung nganya. Lalu di pulau buah dian kabun gatah. Kadai yang hampiee pun 5 batu daie umah. Amun kan ka kadai bajalan batis nganya. Naik biskal jauh sakali, bapa inda bausin mbaliakan biskal.

Saingat-ingat ku, umuu ku 7 tahun mulai taku bapuasa. Bila inda bapuasa kana hacut oleh bapa. Tapi kala-kala nipu jua, mulih daie sikolah musim bulan puasa, bajalan batis, hangat hantap, tajumpa sungai...sungkai taus. Inda olah nih, hantap kaing lihee. Bila bapa inda tahu....salamat. Tapi amun ya tahu, kana hacut. Amun sudah ku basaa dikit, abis jua puasa ku sahaie.

Mulanya, puasa sabaulan atu hantap batahnya nunggu, macam satahun kan ngabis akan. Nunggu Aie Aya tu hantap batahnya. Aie diee damit mulanya, puasa atu inda baapa ingin, sabab kaing lihee. Yang hantap diee ingin Aie Aya. Sabab apa? Sabab musim atu dapat main BADIL .

BADIL kita mulanya bukan ya badil bababat, badil Kina, tapi BADIL BULUH buatan sandiee. Saingat-ingat, daie ku pandai mbuat BADIL BULUH dan bamain BADIL bilangkali Aie Aya, inda parnah ada kamalangan! Sabab apa? Sabab langkah-langkah kasalamatan atu di ajaa oleh oang tuha-tuha. Mbuat BADIL BULUH anie bukannya sanang. Yang panting buluh atu. Buluh misti BULUH TUHA, jinis BULUH TABAL. Amun buluh nipis jangan tah, sakali latup, pacah, inda baguna.

BADIL BULUH handaklah disimpai dian tali yang tahan. Kami mulanya, kami pakai autan puladas dijadi akan penyimpai. Tujuan simpai atu ialah untuk manambah katahanan BULUH dan kalau ia pacah pun inda ya bataabangan. Amun sudah disimpai bahaau tah ia di pasang. Muha BADIL BULUH biasanya dituju akan ka kampung sabalah. Sabab apa? Sabab kan balawan BASAA LATUP.

Masang BADIL BULUH bukannya main ampai-ampai macam atu nganya. Muha BADIL BULUH atu diampai akan aah batu atau tanah tinggi, atau disidal dian kayu yang basaa. Lapas atu ia DISANGKANG, sakuang-kuangnya tiga sangkang, bagantung kapada panjang badil. Pasilangan sangkang handaklah disimpai/ikat dian tali yang tahan, biasanya autan puladas atau tali yang tahan macam tali timbaan atau tigis. Tigis jaang dipakai, sabab inda baapa kuat, tigis baik untuk pangikat kalupis dia wajit nganya.

Bila samua langkah-langkah kasalamatan yang diajaa oleh oang tuha-tuha dituut bahauu tah mula bamain. Biasanya, sabalum kabait dimasuk akan, oang tuha-tuha paiksa dahulu simpai BADIL BULUH dian SANGKANG. Amun inda kuat, oang tuha-tuha suuh baiki, sampai ia puas hati.

Amun sudah kabait dimasuk akan bahauu tah diisiee aing dikit. Amun sudah kadangaan buidihnya bahaauu tah diCUCUL. Tatap basaa LATUPNYA. MANANGIL talinga. Tuli tagal.

Kami mulanya, tiga haie sabalum Aie Aya, babadil tah kami. Kampung lain pun sama, ia tah balawan bunyi badil. Batingkah-tingkah bunyi latup. Mulih-mulih oang tuha daie sambahyang tarawih, kana maahi, sabab TAKAJUT oang sambahyang di suau.

Bersambung..........

No comments: